Dòng thông tin RSS

Nguồn gốc bát quái

Bát quái.

Kinh dịch truyền rằng do vua Phục Hi làm ra.

Vua Phục Hi quan sát muôn vật đã nhận thấy rằng tạo hoá đâu đâu cũng có 2 thứ đối nhau, mà hễ hợp lại là gây ra biến đổi; 2 thứ đó là âm với dương. Để tượng hình 2 vật ở hai thái cực đó, ông vạch một vạch ngang liền là dương, vạch một vạch ngang đứt là âm. Từ đó ngài định ra Bát quái đồ.
Thái cực khởi đầu sinh ra lưỡng nghi tức là âmvà dương, lưỡng nghi sinh ra tứ tượng tức là bốn hình có 2 vạch ngang, rồi tứ tượng sinh ra bát quái, tức là tám quẻ có 3 vạch.
Phục Hy sáng tạo hình tiên thiên bát quái. Ý nghĩa là những vật đối nhau như Càn – Khôn, Cấn – Đoài, Tốn – Khảm,…

Ý nghĩa chẳng hạn như: Càn là trời, Khôn là đất. Chấn là sấm, Tốn là gió,…

Haùn hoïc thôøi xöa coù maáy pho coå ñieån maø baét buoäc, ai cuõng phaûi hoïc kyõ caû.
Ñoù laø töù thö vaø nguõ kinh.
Töù thö goàm coù: Luaän ngöõ, Trung dung, Ñaïi hoïc vaø Maïnh töû; daïy veà ñaïo ñöùc chính trò.
Nguõ kinh coù: Kinh thi, Kinh thö, Kinh leã, Kinh Xuaân Thu vaø Kinh dòch; cheùp vaø giaûng caùc lôøi cuûa thaùnh hieàn thôøi tröôùc ñeå laïi, ñöôïc coi nhö laø caên baûn cho caùc moân vaên hoaù cuûa con ngöôøi.
Kinh dòch laø goác cuûa moân Khoa hoïc toaùn lyù hoaù Ñoâng phöông.
Ñaây laø nguyeân lyù cuûa moïi luaät bieán hoaù cuûa muoân vaät trong vuõ truï Soá hoïc, Toaùn hoïc, Vaät lyù hoïc, Hoaù hoïc, Sinh lyù hoïc, vaân vaân: taát caû caùc moân khoa hoïc aáy ñeàu ñöôïc con ngöôøi nghieân cöùu hoïc hoûi, coát tìm ra nhöõng luaät taïo hoaù cho töøng moân, ñeå môû mang söï hieåu bieát vaø ñeå aùp duïng vaøo ñôøi soáng, haàu giuùp cho neàn vaên hoaù cuûa nhaân loaïi ngaøy theâm tieán trieån maõi.
Vieäc hoïc hoûi nghieân cöùu aáy ñöôïc höõu hieäu laø nhôø ôû söï nguyeân lyù cho söï bieán dòch cuûa thieân nhieân, taát caû caùc ñònh luaät duø hoaù hoïc hay vaät lyù hay sinh lyù gì thì cuõng naèm ôû trong nguyeân lyù kinh dòch caû.
Kinh dòch truyeàn raèng do vua Phuïc Hi laøm ra.
Vua Phuïc Hi laø moät oâng vua Trung Hoa töø thôøi thöôïng coå, hoài con ngöôøi coøn chöa coù chöõ nghóa gì.
Vua Phuïc Hi treân nhìn Thieân vaên vuõ truï, döôùi quan saùt muoân vaät ñaõ nhaän thaáy raèng taïo hoaù ñaâu ñaâu cuõng coù 2 thöù ñoái nhau, maø heã hôïp laïi laø gaày ra bieán ñoåi; 2 thöù ñoù laø aâm vôùi döông.
Ñeå töôïng hình 2 vaät ñoù, oâng vaïch moät vaïch ngang lieàn laø döông, vaïch moät vaïch ngang ñöùt laø aâm.
Ñeå bieåu töôïng söï bieán hoaù do aêm döông gaây ra; oâng veõ ra hình baùt quaùi.
Baùt quaùi ñoà, do Thaùi cöïc maø sinh ra. Thaùi cöïc laø ñaïo, laø caùi gì ñoàng nhaát trong vuõ truï töø luùc chöa sinh hoaù, töø khi coøn laø vaät nhoû cuoái cuøng cuûa vaät chaát.
Thaùi cöïc khôûi ñaàu sinh ra löôõng nghi töùc laø aâmvaø döông, löôõng nghi sinh ra töù töôïng töùc laø boán hình coù 2 vaïch ngang, roài töù töôïng sinh ra baùt quaùi, töùc laø taùm queû coù 3 vaïch.
Caøn, khaûm, caán, chaán, toán, ly, khoân, ñoaøi.
Advertisements

2 responses »

  1. tôi muốn tìm hiểu kĩ hơn về nguồn gốc và ý nghĩa sử dụng nó trong dân gian. Vậy mong diễn đàn có những bài viết chi tiết hơn để những người mới tìm hiểu như tôi có thể tự mình học tập. Tôi cũng có mong muốn diễn đàn giúp tôi cách bấm tay để tính mệnh theo năm sinh, nếu được hãy hướng dẫn tỉ mỉ hơn, vì tôi đã gặp trên mạng một bài hướng dẫn như vậy rồi nhưng nếu tôi tự học thì chưa hiểu sâu được. Hoặc là muốn học cách bấm tay để tính mệnh theo năm sinh thì tìm mua sách gì? mua ở đâu và giá bao nhiêu? Tôi xin cảm ơn mà mong sự trả lời của diễn đàn.

    Phản hồi
  2. Pingback: U Linh Tửu Điếm – Đệ 23 chương « Hiệp sĩ hạt đào ba quả táo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: